සංවිධානයේ නම ලිපිනය
1 ජන නවෝදා සුබ සාධන හා ජල පරිභෝජන සමිතිය ඕල කුඹුර, දෙනියාය
2 සදිසි කාන්තා සුබ සාධන සමිතිය තලපලකන්ද, බෙරලපනාතර
3 මිතුදම් සුබ සාධන සමිතිය පට්ටිගල, බෙරලපනාතර
4 නිල්දිය සුබ සාධන සමිතිය නො 18, හසරැලිගම, ඌරුබොක්ක
5 අපේක්ෂා සුබ සාධන සමිතිය නො 508/බී/6, වලගම්බා මාවත, දම්පහල
6 උඩනාපුර මිතුරු සුබ සාධන සංසදය උඩනාපුර, මොරගල, කිරිලිපන
7 නාමල් සුබ සාධක අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 268 සී, නාපත් ඇල්ල, රොටුඹ
8 අරුණලු සුබ සාධන සමිතිය හීගොඩ, ඌරුබොක්ක
9 ඇසියස් මිතුරු සුබ සාධන සංසදය කැකුන්දෙනිය, බෙරලපනාතර
10 එකමුතු සුබ සාධන සමිතිය හොරගස් මණ්ඩිය, ඌරුබොක්ක
11 නව උදාන ප්‍රජා සංසදය මොලොග්ගමුව, මොරගල
12 රන්තරු සුබ සාධන මිතුරු සමාජය ඕල කුඹුර, දෙනියාය
13 බෙරලපනාතර වෙළඳ හා කර්මාන්ත සුබ සාධක සංගමය චාමි බියුටි සෙන්ටර්, කඩවීදිය, බෙරලපනාතර
14 සංහිඳ මිතුරු සුබ සාධන සංසදය පාතවිට පාර, බෙරලපනාතර
15 නැණස සුබ සාධක සංසදය ගල්ගොඩෙවත්ත, රොටුඹ පාර, පස්ගොඩ
16 විජය මිතුරු සුබ සාධන සංගමය විජයගම, බෙරලපනාතර
17 මාවතහේන සුමිතුරු සුබ සාධක සංගමය මාවතහේන, ඉන්දොල, බෙංගමුව

News & Events

28
Aug2017

පස්ගොඩ රජත උදානය 2018

යහ පාළන ආණ්ඩුවට වසර තුනක් පිරීම නිමිත්තෙන්...

28
Aug2017

ලේ දන් දීමේ පුන්‍යකර්මය 2018

පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ වාර්ෂික  ලේ දන්දීමේ...

News & Events

28
Aug2017

පස්ගොඩ රජත උදානය 2018

යහ පාළන ආණ්ඩුවට වසර තුනක් පිරීම නිමිත්තෙන්...

28
Aug2017

ලේ දන් දීමේ පුන්‍යකර්මය 2018

පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ වාර්ෂික  ලේ දන්දීමේ...

Scroll To Top