යහ පාළන ආණ්ඩුවට වසර තුනක් පිරීම නිමිත්තෙන් සහ පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට වසර 25ක් පිරීම නිමිත්තෙන් 2018 අගෝස්තු මස 18 වන දින පස්ගොඩ රජත උදානය නමින් හිමිකම් ඔප්පු 1000ක් බෙදා දීමේ උත්සවය ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් විකුමසිංහ මැතිතුමාගේ, දක්ෂිණ සංවර්ධන,ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු සාගල රත්නායක මැතිතුමාගේ හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ඉඩම් අමාත්‍ය ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම්, ඉඩම් කොමසාරිස්, දකුණු පළාත් සභා මංත්‍රී රංජිත් මුණසිංහ,ගයාන් සංජීව, චතුර ගලප්පත්ති යන මහත්වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සහ පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ මගපෙන්වීම යටතේ ඌරුබොක්ක නගරයේදී පැවැත්වින.

පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ වාර්ෂික  ලේ දන්දීමේ පුන්‍යකර්මය 2018 සැප්තැම්බර් මස 27 වන දින ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

News & Events

28
Aug2017

පස්ගොඩ රජත උදානය 2018

යහ පාළන ආණ්ඩුවට වසර තුනක් පිරීම නිමිත්තෙන්...

28
Aug2017

ලේ දන් දීමේ පුන්‍යකර්මය 2018

පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ වාර්ෂික  ලේ දන්දීමේ...

News & Events

28
Aug2017

පස්ගොඩ රජත උදානය 2018

යහ පාළන ආණ්ඩුවට වසර තුනක් පිරීම නිමිත්තෙන්...

28
Aug2017

ලේ දන් දීමේ පුන්‍යකර්මය 2018

පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ වාර්ෂික  ලේ දන්දීමේ...

Scroll To Top